Науката за щастието може да измести БВП като пътеводител в управлението на държавата

Науката за щастието може да измести БВП като пътеводител в управлението на държавата

В продължение на векове щастието   е било грижа от изключителна важност за човешкото общество- материал за разсъждение на философи, писатели и хора на изуството. В последните пет десетилетия, обаче, щастието е обект на изследване от науката, съдържащ в себе си значителен обем от изследователски данни. Този източник на знания днес ни дава съблазнителната възможност да считаме щастието за водещ показател на благополучието, измествайки сегашния фаворит- реалният БВП на глава от населението.

В социологията данните за щастието на човешките индивиди идват от национални представителни социологически проучвания, в които се задава следният въпрос:

„Общо взето, как бихте определил себе си днес- много щастлив, доста щастлив или не твърде щастлив?“

Този въпрос има много разновидности- вместо за щастието, въпросът може да е за общата ви удовлетвореност от живота; може да бъдете помолени да посочите мястото си в „стълбата на живота“, като отговорите варират между „възможно най-доброто място“ и „възможно най-лошото място“, с простата цел да се направи оценка на живота на респондента по време на проучването.  Може да използваме термина „щастие“ като удобен заместител на този набор от показатели.

Значение

Всеки респондент е свободен да даде собствена дефиниция на щастието- така както го вижда. В такъв случай може да си помислите, че комбинирането на отговорите, за да се стигне до една средна стойност, би било безсмислено. Всъщност, днес съществува широк консенсус, че тези осреднени стойности имат смисъл- главната причина за това е, че мнозинството от хората дават доста подобни отговори, когато им се зададе въпрос, касаещ личното им  щастие.

В страните по целия свят, било то бедни или богати, демократични или авторитарни, щастието за повечето се изразява в успеха да се справяш с всекидневието- издръжката, отглеждането на семейство, поддържането на добро здраве, осигуряването на интересна и сигурна работа.  Тези неща преобладават в ежедневието на хората по целия свят- това са нещата, на които хората държат исмятат, че могат да ги контролират по някакъв начин, а това означава, че са въможни сравнения между отделните групи   от хора.

Психолозите са изследвали до каква степен може да се разчита на тези показатели и доколко те са достоверни, докато икономистите са изследвали природата и устойчивостта на резултатите. Още повече, сега много държави официално събират данни за щаститето. В редица страни са установени еднакви връзки между щастието и множество жизнени обстоятелства. Тези, които са значително по-малко щастливи, обикновено са безработните, жиеещитете без партньор, хората с влошено здраве, представителите на някоя малцинствена група, както и по-ниско образованите.

Предпочитаният метод

И така, можем да видим, че щастието и БВП могат да нарисуват различни картини, изобразяващи благополучието на социума.  Но защо бихме предпочели щастието като показател, а не БВП?

Ето няколко прични:

  • Щастието e по-изчерпателен показател за благополучие- то взима предвид редица проблеми, докато БВП се ограничава в един аспект от икономическия живот, а именно крайното производство на стоки и услуги. Това може би най-добре се вижда в Китай от 1990, в продължение на две десетилетия, БВП на глава от населението е нараснал четири пъти, докато индексът на щастието следва U-образна траектори- до 2002 има спад в стойността му, преди да се възстанови до стойности, близки до тези, предшестващи 1990 г. Преструктурирането на китайската икономика e довело до колапс на пазара на труда и разпадане на системата за социално осигуряване, а това е дало тласъка за спешното решаване на проблемите в заетостта, сигурността на приходите, семейството и здравето. Тези проблеми не са в обсега на БВП, въпреки че са много важни и засягат в голяма степен благополучието на отделния човек.
  • Оценката на щастието се прави от хората, чието благополучие е обект на изследвания. БВП се изчислява и оценява от външни хора, т. нар. „експерти“. Някои смятат, че БВП е обективен показател за състоянието на една икономика; всъщност атрибутите, които образуват БВП, варират и водят до спор какво точно трябва да се включи в изчислението на БВП- дали неплатените услуги на свободните професии трябва да се вкючат; а приходите от проституция и продажба на наркотици? Дали формулата за изчисление на БВП трябва да е една и съща в САЩ и Афганистан? Накратко, БВП не е прост или обективен показател за благополучие.
  • Щастието е мярка, чрез която хората лично се идентифицират . БВП е абстракция, която няма голямо значение за отделния човек.
  • Щастието е показател, който се образува от избора на самия индивид- право на глас, но само на един глас. Това право на глас се упражнява от бедни и богати, болни или здрави, млади или стари. Всеки един възрастен идндивид има еднаква тежест в изчислението на общественото благополучие.

Щастието ни показва до каква степен едно общество удовлетворява осовните потребности на хората в ежедневието им. БВП е едностранен икономически показател за производство на материални блага. Афоризмът „парите не са всичко в живота“ тук важи с пълна сила.  Ако щастието измести БВП като основно мерило за благополучието на едно общество, може би обществената политика би била по-смислена за живота на хората.

2018-10-11T13:32:56+00:00

Контакти

ул. „Златен рог“ 22., етаж 5, офис 13 София 1407 България

Phone: +3592 423 46 32

Mobile: +359 882 401 633

Web: Уеб сайт